Odvetnik za odškodninsko pravo in odškodnine

Odškodninsko pravo in odškodnine

je eno najpomembnejših pravnih področij, s katerim se ukvarjamo odvetniki v naši odvetniški pisarni. Odškodninsko pravo je panoga civilnega prava, ki obravnava škodne dogodke, njihove vzroke in posledice ter škodo samo.

Po škodnem dogodku ste kot oškodovanec postavljeni v slabši položaj od tistega, pred nastalim škodnim dogodkom, saj ste utrpeli določeno škodo. Vodilo odvetnika za odškodninsko pravo je, da za vas kot oškodovanca doseže čim višjo odškodnino in na ta način nastalo situacijo (nekoliko) omili ter skuša vzpostaviti položaj, kakršen je obstajal pred nastalim škodnim dogodkom.

V naši odvetniški pisarni vam lahko pomagamo pridobiti odškodnino v primeru, da gre za škodo, ki:

 • ste jo utrpeli v prometni nesreči;
 • ste jo utrpeli na delovnem mestu v delovnih nesrečah;
 • ste jo utrpeli na javnih površinah ali zasebnih površinah;
 • ste jo utrpeli v tujini ali doma;
 • je posledica napada nevarne živali;
 • ste jo utrpeli kot posledico zdravniške napake;

S pomočjo dobrega odvetnika za odškodninsko pravo boste lahko dosegli bistveno višje izplačilo denarne odškodnine, kot bi ga sicer dosegli sami.

Za uveljavljanje odškodnine morajo biti izpolnjene vse štiri zakonsko določene predpostavke in sicer: nastala škoda, nedopustno ravnanje, vzročna zveza med nedopustnim ravnanjem in škodo ter odgovornost povzročitelja.

 

Škoda je prikrajšanje, ki ga oseba utrpi zaradi posega v njeno pravno zavarovano dobrino. Škodo delimo na premoženjsko in nepremoženjsko škodo. Premoženjska škoda je zmanjšanje premoženja (navadna premoženjska škoda, npr. zaradi uničenja lastnine, potnih stroškov za vožnjo k zdravnikom, fizioterapijo, izpad dohodka) in preprečitev možnega povečanja premoženja (izgubljeni dobiček). Nepremoženjsko škodo pa predstavljajo telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem, duševne bolečine zaradi zmanjšanje življenjskih aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti, strah in okrnitev ugleda pravne osebe.

Temeljno načelo pri povrnitvi premoženjsko škode je načelo polne odškodnine, pri povrnitvi nepremoženjske škode pa je to načelo pravične odškodnine.

Odgovornost povzročitelja škode delimo na subjektivno (krivdno) odgovornost oziroma objektivno odgovornost (odgovornost ne glede na krivdo), ki pride v poštev v primeru nevarnih dejavnosti in stvari ter v drugih primerih, za katere zakon tako določa (na primer odgovornost delodajalca za škodo, ki jo povzroči njegov delavec, odgovornost starša za otroka, mladoletnika).

V primeru, da pride do škodnega dogodka, v katerem utrpite škodo je izredno pomembno, da se čim prej obrnete na odvetnika za odškodninsko pravo. Kot stranka lahko s premišljenim postopanjem in zbiranjem dokazov veliko pripomorete k pravični odškodnini, kar vam bo odvetnik za odškodninsko pravo tudi priporočil. Svetujemo vam, da nas čimprej po škodnem dogodku pokličete in se z nami glede navedenega dobro posvetujete!

Odvetnik za odškodninsko pravo vam bo pomagal zaščititi vaše pravice ter doseči pravično odškodnino; ali z odškodninskim zahtevkom ali pa z odškodninsko tožbo.

V odškodninskih postopkih, kjer so zavezanci za izplačilo odškodnine zavarovalnice, odvetnik za odškodninsko pravo na zavarovalnico vloži zahtevek, katerega cilj je, da stranki že v izvensodnem postopku priskrbi najvišjo možno odškodnino, s katero bo le-ta zadovoljna.

V kolikor stranka s ponujenim zneskom ni zadovoljna, lahko odvetnik za odškodninsko pravo še vedno sestavi in vloži tudi tožbo. V tem primeru odvetnik za odškodninsko pravo oškodovanca zastopa v sodnem postopku, v katerem zahteva tudi povrnitev odvetniških in sodnih stroškov.

Potrebujete pomoč na področju odškodninskega prava in odškodnine?

 

V odškodninskih zadevah iz AO+ zavarovanja (zavarovanje voznika v primeru, da je on kriv za prometno nesrečo), v odškodninskih zadevah iz nezgodnega zavarovanja in drugih premoženjskih zavarovanj, pa je strošek odškodninskega zahtevka na strani stranke, ker gre za poslovni odnos med njo in zavarovalnico.

Potrebno je opozoriti na to, da smo odvetniki edini strokovno usposobljeni za reševanje odškodninskih zahtevkov, poleg tega pa imamo zavarovano tudi svojo civilno odgovornost.

V Odvetniški pisarni Cerar Žugelj iz Ljuljane strankam v zvezi z odškodninskimi zahtevki nudimo učinkovito zastopanje v izvensodnih ter sodnih postopkih. Pri tem je vodilo našega odvetnika za odškodninsko pravo, da se v največji meri trudi slediti vašim željam in interesom, a vas hkrati ne zavaja s previsokimi obljubami. Odškodninski postopek želimo za vas voditi transparentno in vas kot stranko čim bolj vključiti. Posledično vas bo naš odvetnik za odškodninsko pravo o zadevah sproti obveščal, pri teku postopka pa upošteval vaše želje. Poleg tega se bo kot dober odvetnik za odškodninsko pravo trudil, da bo postopek čim hitrejši in čim bolj učinkovit, s tem pa vam bo dober odvetnik za odškodninsko pravo posledico manjšal nastale stroške.

Odvetnik za odškodninsko pravo vam bo že pred vložitvijo odškodninskega zahtevka predstavil sodno prakso v podobnih odškodninskih primerih ter vam predočil možnosti za uspeh ter ocenjeno višino odškodnine, ki bi jo lahko prejeli.

Poleg tega vam bo odvetnik za odškodninsko pravo razložil od česa je odvisna višina odškodnine – na primer pri utrpljeni nepremoženjski škodi, ko je le-ta odvisna zlasti od intenzitete poškodb in dolgotrajnosti ter nevšečnosti zdravljenja oziroma zmanjšanja življenjskih aktivnosti (sprememba kvalitete življenja).

Potrebna dokumentacija:

 • natančen opis nezgode;
 • morebiten zapisnik o nezgodi;
 • podatki o povzročitelju nezgode;
 • zavarovalna polica;
 • celotna zdravstvena dokumentacija po zaključku zdravljenja;
 • dokazilo o trajanju bolniškega staleža;
 • v primeru stroškov, povezanih z nezgodo, tudi račune (sicer se postavi nek pavšalni zahtevek);

za ostalo potrebno dokumentacijo, do katere sami ne morete dostopati poskrbimo mi. Kako vam lahko odvetnik za odškodnine torej pomaga?

 • Odvetnik za odškodninsko pravo vam bo nudil pomoč skozi celotni postopek (od pridobivanja potrebne listinske dokumentacije, do komunikacije z zavarovalnicami, delodajalci in drugimi relevantnimi organi);
 • Odvetnik za odškodninsko pravo bo za vas sestavil in vložil odškodninski zahtevek pri vseh vrstah škodnih dogodkov (prometne nesreče, delovne nesreče, povzročitev telesnih poškodb, ugriz živali, padec na nevarnih površinah itd.);
 • Odvetnik za odškodninsko pravo vam bo nudil zastopanje v sodnih ter drugih postopkih;
 • Odvetnik za odškodninsko pravo lahko za vas vloži tudi predlog za izplačilo zavarovalnine;
 • Odvetnik za odškodninsko pravo lahko za vas vloži predlog za zvišanje odškodnine;
 • Odvetnik za odškodninsko pravo lahko vlaga pritožbe glede višine odmerjene odškodnine;
 • Odvetnik za odškodninsko pravo lahko prav tako vlaga pritožbe glede drugih zadev, npr. glede odklonitve izplačila s strani zavarovalnice;
 • Odvetnik za odškodninsko pravo lahko v sodnem postopku vlaga redna in izredna pravna sredstva, ter vas na ta način popelje skozi celoten sodni postopek;
 • Odvetnik za odškodninsko pravo stranki nudi svetovanje in pregled dokumentacije;
 • Odvetnik za odškodninsko pravo stranki poda realno oceno višine odškodnine;
 • Odvetnik za odškodninsko pravo vam nudi svetovanje in obrambo v primeru neutemeljenih odškodninskih zahtevkov.

Potrebujete pomoč na področju odškodninskega prava in odškodnine?