Odvetnik za delovno pravo

Delovno pravo

je področje, s katerim vsaka odrasla oseba pride v stik, če ne upoštevamo izjem, ki potrjujejo pravilo. Ljudje precejšen del svojega življenja preživimo ravno v službi. Zato je pomembno, da so odnosi in razmere na delovnem mestu takšni, da vam ne povzročajo neprijetnih občutkov ter dodatnega, nepotrebnega stresa. Ker naj bi zakoni zasledovali ravno to, k temu v odvetniški pisarni Cerar Žugelj tudi sami stremimo. Naš cilj je vzpostaviti ravnovesje med interesi delavca in delodajalca ter na ta način ohranjati složnost ter dobro klimo na delovnem mestu.

Dober odvetnik za delovno pravo mora poznati vse predpise na delovnopravnem področju in jih gledati celostno. 

Izbira odvetnika za delovno pravo je lahko odločilnega pomena. Dober odvetnik za delovno pravo mora prav tako razumeti delovno organizacijo in delovnopravne procese, predvsem pa pri tem ne sme zanemarjati človeške narave in odnosov.

Na področju delovnega prava je zato naš prvotni cilj iskanje mirnih rešitev in kompromisov. Odnosov zato ne krhamo in (po nepotrebnem) zaostrujemo, temveč jih krepimo in izboljšujemo.

Kaj je delovno pravo? Delovno pravo ureja razmerja in odnose med delavci in delodajalci, njihove pravice in obveznosti, morebitne spore med njimi oziroma reševanje le-teh itd. Glavni zakon delovnega prava je Zakon o delovnih razmerjih, ki ga mora dober odvetnik za delovno pravo dobro poznati. Poleg tega mora dober odvetnik poznati tudi z delovnim pravom povezana področja, npr. varstvo osebnih podatkov in gospodarsko pravo.

V naši odvetniški pisarni v centru Ljubljane, zastopamo tako delavce kot tudi delodajalce po celi Sloveniji.

 

Odvetnik za delavce

Odvetnik za delovno pravo vam bo kot delavcu pomagal pri doseganju pravic, ki vam pripadajo na podlagi zakonodaje ali pa upravnih odločb. 

V delovnem razmerju med delavci in delodajalci ni vzpostavljen enakopravni položaj, temveč delavci veljajo za podrejeno stranko. Temu primerno delovno pravo delavcem tudi nudi višjo stopnjo pravne varnosti in zaščite. Zaradi navedenega je pomembno, da se v primeru morebitnih vprašanj in pomislekov glede uveljavljanja vaših pravic iz delovnega razmerja o tem pogovorite z odvetnikom za delovno pravo.  

Na našo odvetniško pisarno Cerar Žugelj se delavci največkrat obrnejo, ko so mnenja, da je oziroma še bo prišlo (npr. po vročenem vabilu na zagovor) do nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Odvetnik za delovno pravo lahko prisostvuje tudi pri zagovoru pred odpovedjo delovnega razmerja, pri čemer se včasih zgodi, da do odpovedi kasneje ne pride.

V vsakem primeru vam lahko angažiranje odvetnika za delovno pravo v postopku predstavlja veliko prednost. Dober odvetnik bo po nezakoniti odpovedi sestavil ter vložil tožbo na ugotovitev nezakonitosti odpovedi takšne pogodbe ter vam s svojo pravno pomočjo in zastopanjem pomagal doseči vaš željeni cilj (na voljo imate namreč več različnih zahtevkov, npr. vrnitev na delovno mesto; ali pa ustrezno denarno povračilo v višini največ 18 mesečnih plač delavca, izplačanih v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in dokončno prenehanje delovnega razmerja, če glede na vse okoliščine in interes obeh pogodbenih strank nadaljevanje delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče). Pri tem bosta odvetnikov pristop in argumentacija odvisna od konkretnega primera (na primer ali je delavec dobil redno odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela ali pa morda iz krivdnega ali poslovnega razloga; ali je morda dobil izredno odpoved; ali je šlo za sporazum o prenehanju delovnega razmerja, ki ga sedaj ena od strank izpodbija zaradi zmote, prisile itd.).

Delavci se na odvetnika obrnejo tudi, kadar so mnenja, da jim je bila kakšna njihova pravica kršena (npr. glede neizplačila plačila za delo, nadur, regresa, dodatka za delovno dobo, odpravnine in drugih prejemkov in nagrad po kolektivnih pogodbah, pa tudi zaradi morebitne odškodnine zaradi nastale škode, čeprav gre v tem primeru za povezanost z odškodninskim pravom). Pogosto se v tem primeru težave nehajo že z vročitvijo poziva na prenehanje kršitev pravic kot npr. zaradi nadlegovanja (»mobing«), trpinčenja, diskriminacije, izplačila nadur ipd.

V takšnem primeru stranko povabimo na sestanek in se z njo pogovorimo »na štiri oči«, saj nam to omogoči dober vpogled v dejansko stanje zadeve. Šele po podrobnejši seznanitvi z dejanskim stanjem problema, lahko namreč odvetnik za delovno pravo stranki poda konkretni pravni nasvet ter ji predstavi možnosti, ki jih ima na voljo (sestanek z delodajalcem skupaj z odvetnikom, odvetniški dopis, idr.). 

Svetovanje in zastopanje delavcem nudimo tudi v primeru »mobinga« oziroma trpinčenja na delovnem mestu. Naloga delodajalca je, da zagotovi takšno delovno okolje, kjer delavec ni podvržen trpinčenju, njegovo dostojanstvo pa je spoštovano. Skozi prakso smo žal spoznali, da je »mobing« vedno pogostejši pojav. »Mobing« nad delavcem lahko izvaja tako delodajalec kot tudi njegovi sodelavci. V primeru, da trpite za takšnim ponavljajočim se, negativnim in žaljivim obnašanjem se obrnite na odvetnika za delovno pravo (možna je odškodninska, kazenska in prekrškovna odgovornost delodajalca). Odvetnik kot pravni strokovnjak vam bo pomagal in za vas sprožil ustrezne pravne postopke proti delodajalcu, če boste to želeli in bodo za to izpolnjeni pogoji. 

V sicer redkih primerih se delavci na nas obrnejo že pred podpisom pogodbe o zaposlitvi za namen pravnega svetovanja. Takšno postopanje je pametno, a v praksi precej redko. Na ta način se lahko namreč izognete podpisu pogodbe, ki vsebuje za vas škodljiva določila oziroma ste na njih vsaj pozorni tekom prakse (npr. ali je doba za poskusno delo določena skladno z omejitvami). Odvetnik za delovno pravo bo vašo pogodbo o zaposlitvi pregleda, jo primerjal z morebitnimi kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti in zakonom ter vam pravno svetoval in vas opozoril na morebitne sporne ali nezakonite določbe, ki jih takšna pogodba vsebuje.

Potrebujete pomoč na področju delovnega prava?

Odvetnik za delodajalce

Poznavanje delovnega prava in postopanje skladno z njim, je za delodajalce izrednega pomena. Na ta način si lahko namreč zagotovite, da so vaša ravnanja skladna s predpisi ter da izpolnjujete vse obveznosti, ki so vam kot delodajalcu naložene. 

Na ta način si tudi vnaprej preprečite možnosti za morebitne delovnopravne spore in tožbe s strani delavcev ter globe s strani inšpektorata za delo. 

Ker pa veliko delodajalcev ne razpolaga z ustreznim pravnim znanjem, je priporočljivo, da se po pomoč obrnete k odvetniku za delovno pravo. Kot strokovnjak s pravnim znanjem in z izkušnjami na področju delovnega prava, vam bo pri tem pomagal ter vam posledično olajšal vaše poslovanje, pripomogel k uspešnosti podjetja.

Odvetnik za delovno pravo največkrat delodajalcu pomaga tako, da mu za posamezno delovno mesto sestavi pogodbo o zaposlitvi, seveda pa lahko pomaga pri sestavi vseh ostalih potrebnih aktov (različnih pravilnikov, akta o sistemizaciji itd.) ter da mu svetuje kako ravnati z morebitnim težavnim delavcem, ki negativno vpliva na delovno okolje zaposlenih oziroma v najtežjih primerih izpelje postopek odpovedi, da se na pravno dopusten način določenega delavca odpusti. Odvetnik za delovno pravo vam z vašim sodelovanjem sestavi dokument redne oziroma izredne odpovedi delavca, pogosto pa vodimo tudi zagovore pred odpovedjo delovnega razmerja, največkrat pa se bomo po sestanku z delavcem trudili skleniti sporazum o prenehanju delovnega razmerja.

Odvetnik za delovno pravo skrbi, da se ohranja dobro delovno okolje. V primeru da se konflikta ne da rešiti sporazumno, pa vam odvetnik nudi pomoč in zastopanje tudi v primeru sodnih sporov. 

Delovnopravni spori

Specifika delovnega prava, za katero večina ljudi ne ve je, da v delovnopravnih sporih delavčeve stroške postopka vedno krije delodajalec, ne glede na to, ali delavec »zmaga« ali »izgubi«. To je eden izmed načinov, na katere se kaže višja stopnja zaščite delavcev kot šibkejše stranke naproti delodajalcu. 

Kot omenjeno se v odvetniški pisarni Cerar Žugelj trudimo za mirno reševanje konfliktov, pod predpostavko, da stranka to tudi želi. Dober odvetnik za delovno pravo bo tako konflikt najprej poskušal rešiti v okviru pogajanj in sklenitve izvensodne poravnave. Odvetnik vam lahko svojo pravno pomoč in zastopanje nudi tudi v postopku mediacije in sklenitve sodne poravnave

Dober odvetnik za delovno pravo bo namreč s poglobljenim poznavanjem zakonodaje ter na podlagi dolgoletnih izkušenj, lahko za vas dosegel veliko boljši sporazum, kot bi ga najverjetneje dosegli sami. 

Če nobena od naštetih (mirnejših) možnosti izvensodne rešitve spora ne pride v poštev oziroma se izkaže za neuspešno, vam odvetnik za delovno pravo svojo pravno pomoč in zastopanje nudi pred delovnimi in socialnimi sodišči. V sodnem sporu se pristop oziroma strategija odvetnika za delovno pravo razlikuje glede na to, ali odvetnik v postopku zastopa delavca ali zastopa delodajalca. Prav tako je odvetnikova strategija odvisna od konkretnega dejanskega stanja in drugih kršitev.

V odvetniški pisarni Cerar Žugelj v Ljubljani se v vsak primer poglobimo ter zadevo preučimo. Šele tako vam namreč lahko nudimo temeljito in učinkovito zastopanje. Naše vodilo je, da stranko seznanimo z njenimi realnimi možnostmi za uspeh ter skladno z njenimi pričakovanji poskrbimo, da bodo njene delovnopravne pravice slišane ter spoštovane. Poleg tega se trudimo biti za stranko vseskozi kar se da transparentni ter jo o teku njenega postopka sproti obveščati, pri tem pa postopamo skladno z njenimi željami in interesi. 

Kako vam lahko odvetnik za delovno pravo torej pomaga?

 • Odvetnik za delovno pravo vam nudi svetovanje in zastopanje v internih postopkih pri delodajalcu;
 • Svetovanje in zastopanje vam nudi tudi v primeru disciplinskih postopkov;
 • Sodeluje in svetuje vam lahko pri reševanju konfliktov med različnimi akterji (delodajalec – delavec, delavec – delavec, podjetje – država);
 • Svetovanje in zastopanje vam nudi pri izvensodnem reševanju sporov; 
 • V primeru sodnega spora, pa vam svetovanje in zastopanje nudi pred delovnimi in socialnim sodiščem;
 • Odvetnik za delovno pravo vam lahko pomaga ali izpelje celotni postopek v primeru redne ali izredne odpovedi (podane s strani delavca ali s strani delodajalca);
 • Prav tako vam lahko pripravi lahko splošne in posamične akte (npr. pogodba o zaposlitvi);
 • Kot delodajalcu vam lahko sestavi splošni akt delodajalca, sodeluje pri pripravi oziroma pri odpovedi različnih pogodb;
 • Pomoč in svetovanje vam nudi tudi v primeru kršitve pogodbe o zaposlitvi;
 • Svetuje vam lahko še pred samim podpisov pogodbe o zaposlitvi;
 • Zastopanje in svetovanje vam odvetnik za delovno pravo nudi tudi v primeru odškodninskih tožb;
 • Odvetnik za delovno pravo vam nudi pravno svetovanje tudi v vseh drugih delovnopravnih zadevah.

Potrebujete pomoč na področju delovnega prava?