Odvetnik za gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo

Zaradi svoje obsežnosti je gospodarsko pravo notranje razdeljeno na več sklopov. Najpomembnejša med njimi sta gotovo gospodarsko pogodbeno pravo (pravo pravnih poslov) ter gospodarsko statusno pravo. Poleg navedenega, gospodarsko pravo obsega še pravila korporacijskega prava, konkurenčnega prava, prava finančnih instrumentov. Gospodarsko pravo se prekriva tudi s povezanimi področji izterjave terjatev dveh gospodarskih subjektov (gospodarskimi spori), s stečajnim pravom, z delovnim pravom (npr. odpoklic direktorja v smislu korporacijskega vidika ter odpoved njegove pogodbe o zaposlitvi v smislu delovnopravnega vidika) itd.

GOSPODARSKO POGODBENO PRAVO 

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste dobili v podpis pogodbo, za katero se vam je ob prebiranju zazdelo, da ni vse tako, kot bi moralo biti? Oziroma, da je bila v primeru kršitve določil pogodbe določena astronomna finančna pogodbena kazen? Ali pa, da pogodba ni enako »poštena« do obeh pogodbenih strank? Vam je nekaj reklo, da pogodbe ne bi podpisali…Obstaja velika verjetnost, da vas intuicija ni zavedla. Pomembno je vedeti naslednje: ni nujno, da bo vse, kar je zapisano v neki pogodbi »zdržalo« na sodišču!

Na našo odvetniško pisarno v centru Ljubljane se največ strank obrne ravno z vprašanji s področja gospodarskega pogodbenega prava. Storitve na tem področju se začnejo s samim razumevanjem konkretnega posla, nato pa obsegajo vse od pravnega svetovanja, sestave ustrezne pogodbe oziroma pregleda že sestavljene gospodarske pogodbe. Ker veljavno sklenjena gospodarska pogodba stranko zavezuje, je dobro, da vam pravni strokovnjak za gospodarsko pravo njena določila pregleda, raztolmači, spremeni, dopolni ali popravi, vse to pred njenim podpisom. Sicer lahko podpišete nekaj, kar bi vam lahko škodovalo ali pa je zapisano nejasno ali dvoumno, pogodbeni stranki pa si lahko pri tolmačenju določene določbe prihajata v tolikšna razhajanja, da to tekom posla pri poslovnima partnerjema povzroči slabo voljo in morebitne nevšečnosti. 

Pogosto se zgodi, da pogodbo sestavi »močnejša« stranka, ki vanjo vključi škodljiva oziroma nedopustna določila (npr. določena je pogodbena kazen za kršitev finančne obveznosti, kar sploh ni dovoljeno). Takšne in drugačne nedovoljene in škodljive določbe lahko stranka »zamaskira« v dolgo, komplicirano, posledično pa nerazumljivo pogodbo, čez katero se stranka brez ustreznega pravnega znanja oziroma ustrezne pomoči pravnega strokovnjaka, kot je odvetnik, težko prebije. V primeru, da se vam zazdi, da ste v podpis dobili takšno pogodbo je izrednega pomena, da se čim prej obrnete na dobrega odvetnika. Po naši oceni se vsak dober gospodarski odvetnik prilagodi željam in potrebam stranke, predvsem pa naravi in zahtevnosti konkretnega pravnega posla. 

Potrebe in pravila gospodarskega trga se hitro razvijajo in spreminjajo, temu ustrezno pa je uspešno poslovanje in doseganje ciljev gospodarskih subjektov podvrženo vedno novim oviram in preprekam, tako pravne kot tudi dejanske narave. Dodatno oviro gospodarskih subjektov predstavlja še izredno obsežna in zapletena zakonodaja tega področja, ki se pogosto spreminja in prilagaja novostim. Upoštevaje navedeno angažiranje strokovnjaka kot je odvetnik, predstavlja veliko prednost v poslovnem okolju. S svojim pravnim znanjem in strokovno pomočjo vam lahko dober odvetnik, ki se ukvarja z gospodarskim pravom, učinkoviteje pomaga pri uresničitvi vaših želja ter interesov, kar pa posledično pohitri vaše poslovanje. Navedeno pomeni, da mora dober odvetnik razumeti, kdaj in do katere mere je »pravno kompliciranje« smiselno in potrebno, nasprotno pa kdaj je to povsem odveč.

 

Za opredelitev pogodbe kot gospodarske pogodbe je velikokrat potrebno preučiti tudi njene značilnosti. Gospodarske pogodbe so pogodbe, ki jih med seboj sklepajo gospodarski subjekti (npr. s.p in d.o.o.), ni pa gospodarska pogodba npr. tudi družbena pogodba, ki jo skleneta dva družbenika za ustanovitev d.o.o. Navedena diferenciacija ni le teoretična pomena, ampak nosi veliko pomembnih razlik in pravnih posledic, saj se v obligacijskih razmerjih gospodarskih subjektov za presojo potrebnih ravnanj in njihovih učinkov upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa, vzpostavljena med strankama.

Naš naloga je razumevanje vašega posla! Odvetnik za podjetja bo za vaš konkretni posel znal izbrati ustrezen tip pogodbe, jo prilagoditi vašim željam in interesom ter jo ustrezno uravnotežil za oba poslovna partnerja. S tem vam bo že a priori zmanjšal oziroma preprečil možnosti za kasnejša nesoglasja in medsebojne spore. Dober odvetnik za podjetja je namreč tisti, ki zasleduje interese obeh pogodbenih strank ter pomaga poiskati skupno rešitev za uspešno izvedbo posla. Odvetnik lahko nenazadnje zastopa tudi oba poslovna partnerja, in sicer vse od komercialnih pogajanj, podaje ponudbe, sprejema ponudbe in do sestave pogodbe. Načeloma si stranke večinoma od nas želijo čimbolj jedrnate pogodbe, ki so lahko razumljive, uravnotežene, predvsem pa ne vsebujejo nepotrebnega podvajanja že zakonsko določenih pravil in načel (pogost primer tega je salvatorična klavzula) ali »instrukcijskih« norm (npr. klavzula o varovanju poslovne skrivnosti ne vsebuje finančne pogodbene kazni za kršitev). V naši odvetniški pisarni v Ljubljani temu sledimo in za stranke sestavljamo raznovrstne gospodarske pogodbe, ki so premišljene, razumljive ter ne ustvarjajo nepotrebnega neravnovesja med strankama.

Potrebujete pomoč na področju gospodarskega prava?

GOSPODARSKO STATUSNO PRAVO

V okviru gospodarskega statusnega prava našim strankam nudimo pravno pomoč in svetovanje glede ustanovitve in prenehanja družbe, notranjih razmerij in organizacije med družbeniki (npr. delitev dobička), možnosti zastopanja in nadzora itd. Zgodi se na primer, da želi družbenik določeno osebo postaviti za direktorja ali za prokurista; kaj je razlika; kaj je bolje? V tem primeru se stranka obrne na odvetnika za podjetja, ta pa ji zadevo celostno predstavi, ji razloži razlike, pravno ureditev in posledice odločitve ter ji pomaga sprejeti primernejšo odločitev.

Želite svoje podjetje prodati, pa ne veste kako bi začeli oziroma kakšen je proces? Tudi v takšnem primeru je za osebo najbolje, da se po pomoč obrne na odvetnika za podjetje. Ta vam bo kot pravni strokovnjak za gospodarsko pravo svetoval ter vam obrazložil možnosti, ki so vam na voljo. Na ta način stranka prihrani veliko svojega časa in energije, nenazadnje pa je lahko tudi bolj mirna, da je poslovna odločitev tudi pravno zadostna oziroma pravilna.

Na podlagi pridobljenega znanja in izkušenj na področju gospodarskega prava, vam v odvetniški pisarni Cerar Žugelj nudimo strokovno pomoč in pravno svetovanje glede širokega repertoarja storitev, vse od ustanovitve družbe in njenega vpisa v AJPES (sodni register), likvidacije ali prodaje (deležev) podjetja, pisanja pisem o nameri (Letter of intent), sestave gospodarskih pogodb, pa vse do sklepanja vseh pravnih in komercialnih poslov, povezanih s poslovanji gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. 

Kako vam lahko odvetnik torej pomaga?

 • Nudi vam svetovanje in zastopanje pri sklepanju in izvajanju gospodarskih pogodb oziroma le-te pregleda in vam poda strokovno oceno njene primernosti;
 • Pripravi in pregleda vam pogodbo o nerazkritju podatkov (NDA), pismo o nameri (Letter of intent), druge dopise, ki niso predpisani z zakonom;
 • Nudi vam pomoč pri ustanovitvi in registraciji gospodarske družbe, podružnice;
 • Pomoč vam nudi tudi pri statusnih spremembah (preoblikovanje družbe v s.p., prenehanje družbe ipd.);
 • Lahko vas zastopa v primeru gospodarskega spora;
 • Odvetnik bo za vas poiskal primerna zavarovanja, uredil postopke sklenitve zavarovanj, hipoteke, poroštvena in menična zavarovanja itd.;
 • Prav tako lahko za vas vodi izterjavo gospodarskih terjatev, opravi poizvedbe o premoženju dolžnika itd.; 
 • Odvetnik vam nudi zastopanje v sporih med družbeniki in delničarji družb;
 • Prav tako vam nudi zastopanje v postopkih zaradi insolventnosti;
 • Zastopa vas lahko v nepravdnih zadevah (npr. pri odvzemu upravičenja za vodenje poslov ali zastopanje družbeniku, pri imenovanjih in odpoklicih, glede pravic delničarja, družbenika in drugih zadevah po ZGD-1);
 • Pravni strokovnjak na področju gospodarskega prava vam lahko nudi pravno pomoč in zastopanje tudi glede drugih pravnih vprašanj in postopkov s področja gospodarskega prava.

 

Potrebujete pomoč na področju gospodarskega prava?