Odvetnik za pravdne postopke, izterjavo terjatev in insolvenčno pravo

Odvetnik za pravdne postopke, izterjavo terjatev in insolvenčno pravo

V odvetniški pisarni Cerar Žugelj nudimo zastopanje tako upnikom kot tudi (domnevnim) dolžnikom. 

Odvetnik za upnike

Glede na naraščajočo plačilno nedisciplino, lahko angažiranje odvetnika za izterjave, upniku predstavlja veliko prednost pri izterjavi dolgov od svojega dolžnikov. 

V odvetniški pisarni Cerar Žugelj se zavedamo pomembnosti tega, da upnik do poplačila svoje terjatve pride čim hitreje in skladno s tem tudi postopamo. Odvetnik za izterjavo posledično čimprej pred sodnim postopkom vedno vzpostavi stik z dolžnikom, saj so tako možnosti za poplačilo veliko večje. V takšnem primeru lahko za izterjavo terjatve pogosto zadošča že klic dolžniku, sestanek z njim ali pa poslani dopis z odvetniškim žigom. Razlog za to je, da se dolžniki pogosto »ustrašijo« stroškov, ki jih prinesejo sodni postopki. Seveda je potrebno vsak dogovor dosežen z dolžnikom takoj pravno zapisati in upnika karseda zavarovati. 

V zvezi s tem dober Odvetnik za izterjavo takoj opravi pregled premoženja dolžnika in vam kot upniku na podlagi pridobljenih rezultatov poizvedb poda realno oceno možnosti za uspeh ter smiselnosti morebitnega sodnega postopka.

Pomembno je opozoriti, da ima Odvetnik za izterjavo – v nasprotju z drugimi podjetji, ki se ukvarjajo z izterjavo – pomembno prednost, saj ima po Zakonu o odvetništvu posebno pooblastilo, da lahko pri pristojnih organih opraviti še poizvedbe o premoženju dolžnika. Najpogosteje se opravijo poizvedbe o lastništvu nepremičnin, vozil in plovil. Za podjetja pa bo Odvetnik za izterjavo opravil tudi pregled bilanc, morebitnih blokiranih računov dolžnika in ugotovil, ali so v teku drugi sodni postopki ipd. Na podlagi predhodno opravljenih poizvedb in ocenjenih možnosti za uspeh ter predvsem glede na višino terjatev se v odvetniški pisarni Cerar Žugelj s stranko lahko dogovorimo tudi za plačilo na podlagi % provizije od izterjanega zneska.  

Odvetnik za izterjavo lahko na primer organizira tudi sestanek z dolžnikom in se spusti z njim v pogajanja, dober Odvetnik za izterjavo pa bo pogosto dosegel tudi sklenitev poravnave oziroma izvensodnega dogovora o plačilu terjatev. Ob tem se bosta stranki dogovorili glede plačilne dinamike poplačila glavnice, obresti in stroškov.

Pri svojem pristopu se dober Odvetnik za izterjavo prilagodi željam upnika in plačilnim zmožnostim dolžnika – nasproti dolžniku lahko ubere bolj ali manj »oster« pristop. V odvetniški pisarni Cerar Žugelj smo v veliki večini primerov uspešni že v predsodnem stadiju ali s sprožitvijo takojšnjega izvršilnega postopka, upniki pa tako do svojega poplačila pridejo veliko hitreje.

 

Odvetnik za izterjavo lahko poleg tega poskrbi za zavarovanje terjatve upnika, recimo s podpisom pripoznave dolga, z ustanovitvijo zastavne pravice na dolžnikovem premoženju, z začasno odredbo prepovedi odtujitve premoženja itd. 

Če pa predsodno postopanje odvetnika za izterjave ni uspešno in dolžnik kljub opominom svoje obveznosti do upnika ne izpolni, Odvetnik za izterjavo nadaljuje izterjavo z vložitvijo tožbe ali predloga za izvršbo. Če sodišče predlogu za izvršbo ugodi, izda sklep o izvršbi, s katerim izvršbo dovoli, kar pomeni, da sledi rubež dolžnikovega premoženja.

Predlog za izvršbo lahko Odvetnik za izterjavo vloži, če ima na voljo eno od dveh možnih podlag, in sicer v kolikor stranka razpolaga z dokumentom, ki predstavlja:

  • izvršilni naslov (izvršljiv notarski zapis, izvršljiva sodna odločba in izvršljiva sodna poravnava, druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon določa, da je izvršilni naslov) ali 
  • verodostojno listino (faktura (račun), menica in ček, javna listina, izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe, po zakonu overjena zasebna listina in listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine in drugo).

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova se lahko nanaša na plačilo denarnega zneska ali pa izpolnitev kakšne druge obveznosti (npr. deložacija, postavitev ograje, izročitev avtomobila), izvršba na podlagi verodostojne listine pa se lahko nanaša le na plačilo denarnega zneska.

V primeru, da gre za izvršbo na podlagi verodostojne listine (ko torej še ni izvršilnega naslova), lahko dolžnik zoper takšen sklep o izvršbi vloži ugovor, če se z njim ne strinja. Če s takšnim ugovorom ne uspe in sklep o izvrši postane pravnomočen in izvršljiv (kar je sicer redko, se pa zgodi, kadar dolžnik rok za ugovor zamudi, ne plača zanj potrebne takse ipd.), sodišče postopek nadaljuje, pri tem pa se opravijo izvršilna dejanja, predlagana s strani upnika (rubež plače, rubež sredstev na TRR, rubež in prodaja nepremičnin, vozil ali drugih predmetov itd.). Na ta način upnik doseže izpolnitev obveznosti dolžnika, njegova terjatev pa se poveča še za vse povzročene stroške (in morebitne obresti).

Potrebujete pomoč na področju pravdnih postopkov in izterjave terjatev.

 

V večini primerov pa dolžnik s svojim ugovorom zoper sklep o izvršbi uspe, postopek pa se zato nadaljuje kot pravdni postopek. Vloženi predlog za izvršbo se bo v pravdnem postopku obravnaval kot tožba, ki pa jo upnik v dodeljenem roku dopolni. Odvetnik za izterjavo mora v pravdi skupaj z upnikom tako dokazati obstoj, višino ter zapadlost terjatve. V zvezi s tem vam bo Odvetnik za izterjavo svetoval glede potrebnih dokazov. Pogosto se tudi zgodi, da za stranko relevantne dokaze Odvetnik za izterjavo najde naknadno. V praksi se je že zgodilo, da je odvetnik Uroš Cerar Žugelj v letnem poročilu našel pritrdilno izjavo podjetja (dolžnika), da je upnik zanj opravil določene storitve. 

Veliko oseb ne ve, da so le odvetniški stroški sodno priznani. Sodišče jih obračuna po odvetniški tarifi* in jih v primeru uspešne izterjave upniku pokrije dolžnik, pomoč odvetnika za izterjavo pa je tako za upnika stroškovno bolj ugodna kot podjetja, ki terjatve izterjujejo za provizijo! Koliko je teh priznanih stroškov, je premosorazmerno odvisno od višine terjatve in vloge, ki jo odvetnik vloži oziroma dejanja (npr. za terjatev 15.000 EUR, se za tožbo / prvo pripravljalno vlogo / narok za glavno obravnavo po odvetniški tarifi priznajo odvetniški stroški v višini 300,00 EUR neto). 

*Odvetniška tarifa se sicer spreminja, dostopna pa je medmrežju.

Odvetnik za dolžnike

V odvetniški pisarni Cerar Žugelj pravno pomoč nudimo tudi dolžnikom, zoper katere je bil vložen predlog za izvršbo. 

V kolikor ste dolžnik in je bil zoper vas vložen predlog za izvršbo, je izredno pomembno, da poiščete pomoč pri odvetniku za izterjave. Odvetnik za izterjavo bo preveril, ali je terjatev morebiti že zastarala ter je možno uspešno uveljavljati ugovore zoper temelj terjatve, njeno višino, zapadlost oziroma druge ugovore (na primer glede ničnosti pogodbe, izpodbojnosti pogodbe) ali različna pravna sredstva (nasprotno izvršbo, predlog za odlog izvršbe, predlog za ustavitev izvršbe, predlog za omejitev izvršbe ipd.).

Odvetnik za izterjavo vam lahko poleg tega pomoč nudi tudi na druge načine, na katere se vaša obveznost do upnika zniža. Tako lahko na primer poskuša doseči sklenitev poravnave ali pa se v vašem imenu pogaja z upniki (na primer glede plačila zakonskih zamudnih obresti, izvršilnih stroškov, glavnice). Poleg tega si lahko Odvetnik za izterjavo poskuša za vas izgovoriti možnost obročnega plačila, delnega plačila, odlog izvršbe, dogovor o moratoriju z banko itd.

V primeru, da gre za nedopustno izvršbo, Odvetnik za izterjavo za vas pripravi in vloži tudi tožbo zaradi nedopustnosti izvršbe.

Kako vam lahko Odvetnik za izterjavo terjatev torej pomaga?

  • Odvetnik za izterjavo terjatev vam lahko kot stranki svetuje in vas zastopa kot upnika ali kot dolžnika;
  • Odvetnik za izterjavo terjatev lahko za vas izvensodno pozove dolžnika na plačilo, sestavi opomin pred tožbo oziroma izvensodno terja terjatev, sklene izvensodno poravnavo ipd.;
  • Odvetnik za izterjavo terjatev za vas – v kolikor je to potrebno – izpelje celotni pravdni postopek (vlaga tožbe, pripravljalne vloge, se udeležuje narokov za glavno obravnavo, se pritoži zoper sodbo ali sklep sodišča ipd.), da vam pridobi izvršilni naslov, nato pa vloži predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, če terjatve ne izterja že predhodno;
  • Odvetnik za izterjavo terjatev vam nudi celostno vodenje pravdnega in izvršilnega postopka;
  • Odvetnik za izterjavo terjatev vas zastopa v izvršilnem postopku (npr. upniku vloži predlog za izvršbo, odgovor na ugovor in druga pravna sredstva; dolžniku sestavi obrazložen ugovor zoper sklep o izvršbi, predlog za odlog izvršbe ali celo predlog za ustavitev izvršbe);
  • Odvetnik za izterjavo terjatev lahko za vas sestavi in vloži nasprotno izvršbo;
  • Odvetnik za izterjavo terjatev lahko uredi zavarovanje terjatve, vlaga začasne odredbe;
  • Odvetnik za izterjavo terjatev bo za vas vodil korespondenco s sodiščem, dokumentacijo izvršilnega postopka.

Potrebujete pomoč na področju pravdnih postopkov in izterjave terjatev.