Odvetnik za nepremičninsko pravo

Odvetnik za nepremičninsko pravo

je pravni strokovnjak na področju nepremičninskega prava. Odvetnik za nepremičnine svetuje in sodeluje pri vseh pravnih poslih v zvezi z nepremičninami kot so nakup nepremičnine, prodaja nepremičnine, najem nepremičnine, ustanovitev ali izbris služnosti na nepremičnini oziroma drug posel z nepremičninami.

Nepremičninsko pravo je področje, s katerim se v svojem življenju sooči vsak. Pravna ureditev nepremičnin je pomembno področje, saj vam ne pomaga lepa zunanjost hiše, če je zgrajena s stvarnimi napaki; če nimate urejenega zemljiškoknjižnega stanja; če nimate dostopa do nje; če imate ves čas konflikte s sosedi, solastniki itd. Vse težave v zvezi z tem vam lahko pomaga rešiti odvetnik za nepremičnine oziroma odvetnik za nepremičninske spore.

Pravni posli, povezani z nepremičninami zahtevajo od odvetnika za nepremičnine obilico znanja, strokovnosti ter temeljito pripravo. Vsak konkretni primer ima za odvetnika za nepremičnine svoje posebnosti, najsi gre za prodajo, nakup, najem, ureditev zemljiškoknjižnega stanja, delitev solastništva, ustanovitev osebne služnosti (npr. stanovanja),  ustanovitev stvarne služnosti (npr. vožnje in hoje), izbris hipoteke, ali sosedski spor. Zaradi navedenega je strokovna pomoč dobrega odvetnika za nepremičnine priporočljiva, če ne celo obvezna.

 

Odvetnik za nepremičninsko pravo vam lahko najbolj učinkovito pomaga, če z njim sodelujete že od samega začetka, saj tako vaš primer najbolje pozna. Poleg tega se lahko na ta način izognete marsikateri težavi v zvezi z nepremičnino, ki bi se sicer lahko pojavila, saj vam lahko odvetnik za nepremičninsko pravo sestavi pogodbo, ki vam bo najbolj ustrezala.

Nepremičninsko pravo je zelo obsežno. Poleg Stvarnopravnega zakonika in Zakona o zemljiški knjigi mora dober odvetnik za nepremičnine poznati tudi področno zakonodajo nepremičninskega prava, npr. Stanovanjski zakon, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb in druge zakonske ter podzakonske predpise nepremičninskega prava. Ker je področje nepremičninskega prava prepleteno s predpisi in ker so ti pogosto nerazumljivi in kontradiktorni, vam bo dober odvetnik za nepremičnine zagotovo v veliko pomoč.

Nepremičninsko pravo je zelo rizično področje, saj se tu sklepajo posli v zvezi z nepremičninami, ki imajo za stranke daljnosežne denarne in druge posledice. Zaradi navedenega je najbolje, da si pred kakršnimkoli poslovanjem glede najamete dobrega odvetnika za nepremičnine.

Če vas zanima posel prodaje oziroma nakupa nepremičnine, vam lahko odvetnik za nepremičnine med drugim uredi zemljiškoknjižno stanje, sestavi predpogodbo ali kupoprodajno pogodbo ter svetuje pri različnih institutih (plačilo are, varščine, avansa..), ki vam lahko pridejo prav in vam nudijo zavarovanje oziroma garancijo, da bo posel potekal brez pravnih problemov. Lastništvo nepremičnine lahko prenese tudi na podlagi druge pogodbe. Če je to pod določenimi pogoji dopustno in davčno ugodneje, lahko tako odvetnik za nepremičnine sestavi tudi ustrezno pogodbo s katero je namesto oporoke ali darilne pogodbe mogoče prenesti lastninsko pravico na nepremičnini (pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku…).

Potrebujete pomoč na področju nepremičninskega prava?

Pri sestavi npr. kupoprodajne pogodbe bo odvetnik za nepremičnine v čim večji meri upošteval vaše želje ter interese ter vas nasploh zastopal glede na vašo vlogo (odvisno od tega ali ste kupec ali prodajalec). Še pomembneje, odvetnik vam bo že prej pomagal pri pogajanjih glede komercialnih pogojev. V naši odvetniški pisarni v centru Ljubljane si prizadevamo, da se komercialni pogoji dogovorijo na enem sestanku in v kompletu, nujno še preden pride do kakršnihkoli izplačil denarja. Sicer lahko v praksi privede do neljubih situacij, ko ena stranka plača ali prejme določen denarni znesek, nato pa se pogajanja glede ostalih komercialnih pogojev zaostrijo prekomerno (npr. bo plačana ara ali zgolj avans, kdaj bo plačan preostali del kupnine, kdo bo iz nepremičnine iznesel pohištvo).

Dober odvetnik za nepremičnine bo poskrbel, da vsaka pogodba vsebuje vse potrebno, je skladna s predpisi, pri čemer vas bo tudi na ta način zavaroval (na primer za primer, da vaša nasprotna stranka določil pogodbe ne bi spoštovala). Dober odvetnik za nepremičnine bo pri svojem delu pozoren na vsako podrobnost pri sestavi vaše pogodbe v zvezi z nepremičnino. Poleg tega vam lahko odvetnik za nepremičnine tudi zgolj pregleda pogodbo glede nepremičnine, ki jo je sestavil nekdo tretji (na primer nepremičninska družba). Pri tem bo dober odvetnik za nepremičnine odkril morebitne napake in »zanke« (razlika med varščino in aro), glede katerih tudi nekateri agenti nimajo dovolj znanja. Prav tako bo poskrbel, da si je agent svoje plačilo zaračunal pravočasno in ne prezgodaj ter v pravilni višini. Odvetnik za nepremičnine bo na ta način preprečil, da bi vam v zvezi z navedenim nastale kakšne nevšečnosti oziroma, da bi vam nastala denarna škoda. Pomoč dobrega odvetnika za nepremičnine je tako pri sklepanju poslov v zvezi z nepremičninami vsekakor dobrodošla.

Kot odvetniki za nepremičnine v Ljubljani sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci iz cele Slovenije, na primer z nadzorniki gradenj, s cenilci, projektanti, geodeti (pri izvedbi postopka delitve in vpisa etažne lastnine na nepremičnine ter razdelitve nepremičnin), sodnimi cenilci ter nepremičninskimi agencijami, pri čemer vam lahko glede navedenim tudi svetujemo.

Dober odvetnik za nepremičnine vam lahko poleg pomoči pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine, najemu nepremičnine, sestavi različnih vrst pogodb ter sklepanju drugih pravnih poslov, pomaga tudi v primeru sodnih sporov glede nepremičnine.

Dober odvetnik za nepremičnine se zna dobro pogajati in poskuša doseči, da se spori v zvezi z nepremičninami rešujejo izven sodnih dvoran. Če spor v zvezi z nepremičnino kljub temu pride pred sodišče, pa vas bo odvetnik za nepremičnine zastopal tudi v sodnih postopkih. Najpogostejši primeri sodnih sporov v zvezi z nepremičninami so spori glede varstva lastninske pravice, spori glede motenja posesti, mejni spori, pridobitev služnostne pravice, spori v zvezi z nujno potjo, priposestvovanje lastninske pravice, priposestvovanje služnosti, spori glede predkupne pravice, spori glede stavbne pravice itd. Sodelovanje odvetnika za nepremičninsko pravo je v vseh omenjenih sodnih sporih nujno.

Odvetniška pisarna Cerar Žugelj iz Ljubljane vam z veseljem nudi pravno pomoč na področju nepremičninskega prava.

Kako vam lahko odvetnik za nepremičnine torej pomaga?

 • Odvetnik za nepremičnine vam predstavi vaše pravice in obveznosti glede poslov v zvezi z nepremičninami.
 • Odvetnik za nepremičnine pregleda zemljiškoknjižno stanje in drugo dokumentacijo.
 • Odvetnik za nepremičnine vam pomaga pri pogajanjih v zvezi s komercialnimi pogoji transakcije (npr. se plača varščina ali ara, se prodaja nepremičnina opremljena ali brez opreme, kdaj se nepremičnina preda v posest).
 • Odvetnik za nepremičnine vam sestavi ustrezno pogodbo.
 • Odvetnik za nepremičnine vam pomaga in svetuje pri pridobitvi vseh potrebnih listin, ki so potrebne pri sklepanju pravnega posla glede nepremičnin.
 • Odvetnik za nepremičnine vas seznani s posledicami, ki bi jih konkretni pravni posel v zvezi z nepremičninami za vas imel.
 • Odvetnik za nepremičnine vam svetuje in pomaga pri dokončanju pravnega posla in poskrbi za vse potrebno v zvezi s tem.
 • Odvetnik za nepremičnine vam nudi pomoč pri reševanju sporov v zvezi z nepremičninami.
 • Odvetnik za nepremičnine lahko sestavi in vloži tožbo zaradi motenja posesti ali drugo tožbo (npr. na priposestvovanje služnosti).
 • Odvetnik za nepremičnine lahko v ustreznih evidencah preveri pravno stanje konkretne nepremičnine (npr. ali je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo, kdo je njen lastnik, ali je konkretna nepremičnina kakorkoli obremenjena).
 • Odvetnik za nepremičnine vam lahko pomaga razumeti ustrezno zakonodajo na področju nepremičnin.

Potrebujete pomoč na področju nepremičninskega prava?